Bach's Matthäus Passion

 

De Matthäus Passie is het op muziek gezette bijbelverhaal uit het evangelie van Mattheus, en wel van hoofdstukken 26 en 27. Het verhaal wordt ons verteld door de evangelist (=verteller), die vertolkt wordt door een tenor. Als in een hoorspel worden de diverse deelnemers door aparte stemmen opgevoerd. Zo is daar natuurlijk Jezus (bas), diverse individuele discipelen (Petrus, Judas; bassen)), Pilatus (bas), zijn vrouw (sopraan), diverse dienaressen (sopranen en alten), getuigen (tenor en bas). Ook groepen (discipelen, priesters, soldaten, volksmenigten) komen voor en worden vertolkt door twee koren.

Het verhaal wordt op gezette tijden onderbroken door bespiegelende momenten. Dit gebeurt door de solisten in recitatieven en aria's (meestal in die volgorde), en door het koor in de koralen. Deze stukken geven commentaar op de voorafgaande gebeurtenissen, of vormen moralistische betogen over goed en kwaad.

De MP is in twee stukken verdeeld, waarbij merkwaardigerwijze de scheiding niet ligt bij de overgang van hoofdstuk 26 op 27 in het evangelie. Beide delen hebben een openings- en slotkoor, dat nog verder van de handeling afstaat. In het openingsstuk van deel 2 treedt overigens ook een sopraan op.

 

De Passie in de tijd

Het idee om het evangelie op muziek te zetten is al zeer oud. Er zijn Gregoriaanse stukken bekend, waarin - eenstemmig - door drie partijen (evangelist, Christus en anderen) het evangelie in het Latijn wordt verteld. Sommige stammen van rond het jaar 1000.

Later hebben vele generaties componisten de passie verder ontwikkeld, tot die in Bach's tijd zijn meest indrukwekkende vorm kreeg. Hoewel de Passie als kunstvorm dus zeer oud is, is het merkwaardig te weten, dat de ontwikkeling ervan juist na Bach zo'n beetje aan zijn einde kwam. Toch zijn er ook voorbeelden uit onze tijd: de Lukas Passie van Penderecki en de Johannes Passie van Pärt uit 1981.

De structuur

 

De Matthäus passie is niet zomaar een verzameling recitatieven, aria's en koren. Er zit een systeem in en (zoals altijd) er valt meer te begrijpen en genieten als men zich daar bewust van is.

Natuurlijk zijn er deel 1 en deel 2. Deze worden in- en uitgeleid door grote koren. Maar ook binnen de delen kunnen we een onderverdeling aanbrengen. Het blijkt dat de Matthäus Passion opgebouwd is uit onderdelen, die elk bestaan uit:

1. Een vertellend gedeelte dat de tekst van het evangelie letterlijk volgt. Dit gebeurt in de vorm van een recitatief van de evangelist , al dan niet geïllustreerd met optredende deelnemers (Christus, andere solisten en/of koor), waarna:

2a. Òf een een aria.van één van de solisten, vaak voorafgegaan door een arioso.

2b. Òf een koraal

Een kenmerkend blok is bijvoorbeeld meteen na de opening:

4a t/m 4e, waarin de evangelist, Christus en het koor een stuk evangelie vertolken, gevolgd door de arioso Du lieber Heiland du (5) en de aria Buß und Reu (6) van de alt 1.

In een enkel geval komen een aria en koraal beide voor (de aria Erbarme dich wordt gevolgd door het koraal Bin ich gleich von dir gewichen).

De tekst van de recitatieven is gebaseerd op het 26e en 27e hoofdstuk van het evangelie van Matthäus, in de Lutherse bijbelvertaling uit 1720.

De Matthäus Passion bestaat uit twee delen, waarbij de scheiding merkwaardig genoeg niet samenvalt met de beide hoofdstukken uit het evangelie. Per deel zijn nog een openingskoor en een slotkoor toegevoegd (in het tweede deel is sprake van een openingsaria met soloalt en koor).

 

Aria

Een melodieuze voordracht van solist. Het thema is beschouwend; de zanger is een niet nader aangeduide commentator. Er is sprake van een echte melodie en een melodische opbouw in de vorm: A - B - A. De herhaling (2e A) is soms niet uitgeschreven en is dan een exacte kopie van de eerste A. Dit heet: Da Capo (van "da capo al fine": van het begin tot het einde).

De teksten van de aria's in de Matthäus zijn afkomstig van Christian Friedrich Henrici, ook bekend onder de naam Picander.

Arioso (accompagnato recitatief)

Een tussenvorm van aria en recitatief (bv. 19). De begeleiding is rijker dan bij een echt recitatief, waar alleen het continuo aanwezig is. In de Matthäus wordt een arioso meestal gevolgd door een aria, met dezelfde solist. Ook qua thematiek staat het arioso tussen recitatief en aria in: het onderwerp is direkter met de handeling verbonden.

De teksten van de ariosi in de Matthäus zijn afkomstig van Christian Friedrich Henrici, ook bekend onder de naam Picander.

Canon

Een canon is een eenstemmig stuk muziek, waarin dus afzonderlijke stemmen gelijk zijn, maar onderling in de tijd verschoven klinken. Vader Jacob is een klassiek voorbeeld van een canon. In de Matthäus wordt een canon gebruikt om de leugenachtigheid van de valse getuigen te verbeelden (33). Het starre van de canon illustreert hier het kunstmatige, geprogrammeerde, van de valse getuigenis.

Fuga

Een fuga is een veel vrijere vorm dan een canon. De verschuiving tussen de stemmen treedt ook hier op, maar daarna gaan de stemmen elk hun eigen weg. Daarbij zorgt de componist er natuurlijk wel voor dat het geheel muzikaal klopt.

Een fuga begint in het algemeen met een thema, dat door één stem wordt gepresenteerd, waarna een volgende stem invalt en de oorspronkelijke stem gaat variëren. Dat gaat door tot alle stemmen deelnemen.

Er zijn diverse vormen van fuga's. Een 'gewone' fuga is het 'Laß ihn kreuzigen' (45b). Bij het 'Sein Blut komme über uns und unsre Kinder' (50d) is de fugavorm wat verstopt, omdat de beginstem al meteen omspeeld wordt door de variaties in de andere stemmen. Toch wordt ook hier het thema achtereenvolgens door de bassen, tenoren, sopranen en alten gepresenteerd.

Evangelist

De evangelist vertolkt de hoofdrol in de Matthäus. Hij is de verteller, en zingt de letterlijke tekst van het evangelie van Mattäus. De uitvoeringsvorm is het recitatief. De rol van de verteller wordt, waar de personages in het evangelie sprekend worden ingevoerd, afgewisseld met andere solisten of het koor.

Koor (Turba)

Een belangrijke rol spelen volkskoren (turbae). Deze komen, net als de optredende personages, direkt uit de handeling voort en zingen de letterlijke teksten uit het evangelie, op die plaatsen waar het volk of een groep (priesters, soldaten, enz.) voorkomen. Bach gebruikt alle muzikale middelen (polyfonie, afwisseling tussen de twee koren) om rijke effecten te krijgen.

Koraal

Een koraal is een meerstemmig stuk, maar homofoon (= niet polyfoon). De tekst is daardoor goed verstaanbaar.

De beide koren zingen een psalm, meestal op een bestaande tekst en melodie, maar wel door Bach meerstemmig geharmonieerd. In de koralen is de gelovige gemeente gerepresenteerd, die op afstand een commentaar op de gebeurtenissen geeft. Treffend is het koraal 10 "Ich bin's, ich sollte büßen", dat direkt volgt op de vraag van de discipelen: "Herr, bin ich's?" als Jezus zijn komende verraad aankondigt.

De koraalteksten zijn afkomstig van diverse tekstdichters, die zijn genoemd bij de teksten.

Motet

Een motet is in eerste instantie een op muziek gezet stuk tekst. De componist neemt een tekstfragment, en componeert daar de muziek bij; de muzikale uitdrukking is geheel tot het tekstfragment beperkt. Daarna komt het volgende tekstfragment, enzovoort. Dit betekent dat een motet een doorlopende muzikale structuur heeft, waarbij geen herhalingen en onderlinge relaties tussen de fragmenten bestaan.

'Wozu dienet dieser Unrat' (4d) en 'Herr, wir haben gedacht' (66b) zijn voorbeelden van motetten in de Matthäus Passie.

Polyfonie

Polyfonie betekent meerstemmigheid. De stemmen (zowel de muzikale- als de teksstemmen) lopen door elkaar heen. Dit maakt het stuk muzikaal interessanter, maar de tekst wordt er niet verstaanbaarder op. De diverse turbae-koren zijn polyfonisch, zoals het 'Laß ihn kreuzigen' (45b)

Recitatief

Een muzikale voordracht van tekst (zing-spreken); meestal slechts begeleid door het continuo. Het gaat bij een recitatief om de tekst, hoewel muzikale middelen niet worden geschuwd om effecten te krijgen. Bij het recitatief wordt nog onderscheid gemaakt tussen het "secco" recitatief (met een minimale begeleiding van alleen continuo, zoals bij de Evangelist-partij), en het "accompagnato" recitatief (met een rijkere begeleiding, zoals in de ariosi). De Jezus-partij heeft ook de recitatief-vorm, maar daarbij klinkt steeds het strijkorkest als een stralenkrans mee.

De dubbele bezetting

De Matthäus wordt uitgevoerd door twee ensembles: 1 en 2, waarbij in elk stuk is aangegeven welke deelnemers van welk ensemble aan de uitvoering moeten meedoen. Elk ensemble bestaat uit een instrumentaal en een vokaal koor.

Soms treden de beide koren apart op. Dan is de rol van koor 1 die van de discipelen (zoals bv. in Wozu dienet dieser Unrat (4d) en 9e Herr, bin ichs (9e)), en koor 2 die van het onwetende volk. Dat laatste komt vooral tot uiting in de bijdrage van koor 2 in aria's als Ich will bei meinem Jesu wachen (20) en So ist mein Jesus nun gefangen (27a).

De solisten komen oorspronkelijk ook uit het koor voort, en daarom is er altijd sprake van solist I en solist II. Om praktische redenen is het aantal solisten tegenwoordig beperkt tot vier, maar de rol die ze spelen (I of II) kan worden teruggevonden in de plaats die ze op het podium innemen: links (voor koor I) of rechts (voor koor II).

In het tekstgedeelte is steeds per stuk aangegeven welke uitvoerenden deelnemen.

 

De affecten

Bach en zijn tijdgenoten hanteerden allerlei muzikale symbolen om gevoelens, gedachten en emoties uit te drukken. Dit wordt de affectenleer genoemd. Hieronder voorbeelden van dergelijke affecten.

canon

De canon is een starre muzikale vorm, die door Bach gebruikt wordt om slaafsheid en domheid te illustreren.

loopje omhoog, omlaag

Wanneer in de tekst sprake is van stijgen, omhoog gaan, bevat de melodie een stijgende reeks. Omgekeerd gaat (af)dalen gepaard met een loopje omlaag. Zie bv. de canon van de valse getuigen (33), waarin sprake is van de tempel afbreken (een dalende lijn) en weer opbouwen (een stijgende lijn). Ook in 'Der du den tempel Gottes zerbrichst' (58b) is sprake van een spottend 'als je dan de zoon van God bent, kom dan van het kruis af' met een dalende lijn.

kruis

Zelfs de kruisvorm is muzikaal vertaald. In het beroemde 'Laß ihn kreuzigen!' (45b) vormen bij de tekst 'kreuzigen' de eerste vier noten op de balk, indien door lijnen verbonden, een kruis. Hetzelfde komt nog eens terug op het moment van de kruisiging, in het continuo.

slang

In de aria 'Blute nur' (8) bevindt zich bij de tekst 'denn es ist zur Schlange worden', ter hoogte van Schlange, een kronkelende lijn in de melodie die een slang voorstelt.

haan

Op een enkele plaats, waar sprake is van een kraaiende haan, na Petrus' drievoudige verloochening van Jezus, is in de zang van de evangelist een soort kraaien hoorbaar. In de MP is dit effect echter niet overdreven. In de Johannes Passion is dit veel duidelijker uitgewerkt.

strijkers

De Jezus-partij wordt overal begeleid door strijkers, die daardoor in een hemels licht komt te staan. Hierop is één uitzondering: waar Jezus, vlak voor zijn dood, uitroept: 'Mijn God, waarom hebt U mij verlaten'. Dit is Jezus' zwaarste moment, waar hij zijn vertrouwen in zijn Vader verliest, en dus zijn goddelijk aureool kwijt is.

druppels

In het 'Buss und Reu' (8) worden de druppelende tranen ' .. daß die Tropfen meiner Zähren ...' in de begeleiding (fluit) effectief verbeeld.

De getallensymboliek

Aan getallen werd door Bach en zijn tijdgenoten een bijzondere betekenis toegekend. Op ons maakt dit vaak een wat gezochte indruk. In de Matthäus is op diverse plaatsen sprake van bijzondere getallen. Zo is het getal 14 voor Bach heel bijzonder: als men de alfabetische waarde van de letters B - A - C - H bij elkaar optelt (2+1+3+8) krijgt men 14. Bij Bach komt dit getal heel veel voor. Er zijn bv. 14 koralen in de Matthäus.

In 'Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stuck' (63a) wordt het natuurgeweld ('Erdbeben') dat uitbreekt na Jezus' dood bezongen door de evangelist. In het continuo wordt de agitatie aangegeven met grote hoeveelheid 32e noten. Wanneer men deze telt, komt men op 18, 68, resp. 107; deze nummers betreffen de nummers van gezangen waarin sprake is van aardbevingen.

 

 

 

Het  ensemble

 

De Matthäus Passion wordt uitgevoerd door twee ensembles: 1 en 2, waarbij in elk stuk is aangegeven welke deelnemers van welk ensemble aan de uitvoering van een bepaald stuk moeten meedoen. Elk ensemble bestaat uit een instrumentaal en een vokaal koor. Het orkest wordt in de Matthäus ook instrumentaal koor genoemd.

Op sommige plaatsen is sprake van een rolverdeling. Zo worden de discipelen altijd door koor 1 weergegeven.

Het koor (of eigenlijk de koren 1 en 2) bevatten in principe ook de solisten, die optreden als personages in het verhaal, of die in de recitatieven en aria's soleren. Tegenwoordig worden voor de solostukken echter meestal aparte zangers aangetrokken. Om economische redenen wordt dan de tweedeling meestal niet doorgevoerd.

De tweedeling speelt ook niet bij de Evangelist en Christus; zij staan boven de partijen. Dit geldt ook voor het ripieno-koor (het jongenskoor)..

Hieronder is schematisch aangegeven waaruit het ensemble bestaat.

 

Instrumentaal Koor 1

Instrumentaal Koor 2

2 blokfluiten
2 traverso's
2 hobo's (hobo d'amore of hobo da caccia)
2 violen
1 altviool
1 viola da gamba

2 traverso's
2 hobo's (hobo d'amore)
2 violen
1 altviool
1 viola da gamba

Continuo:

Violoncello, violon, fagot, kamerorgel

Continuo:

Violoncello, violon, fagot, kamerorgel

 

Evangelist (tenor)

Jezus (bas)

 

Solisten: sopraan, alt, tenor, bas

Solisten: sopraan, alt, tenor, bas


(De solo-partijen uit beide koren worden om praktische redenen
vaak door dezelfde solisten gezongen)

Sopranen in ripieno (jongenssopranen)

 

Vokaal koor 1 (sopranen, alten, tenoren, bassen)

Vokaal koor 2 (sopranen, alten, tenoren, bassen)

De Arioso's

 


5 Du lieber Heiland du (alt koor 1)

De alt becommentarieert het zinloze geredetwist over de verspilling van het "köstliches Wasser".

Du lieber Heiland du,
Wenn deine Jünger töricht streiten,
Daß dieses fromme Weib
Mit Salben deinen Leib
Zum Grabe will bereiten,
So lasse mir inzwischen zu,
Von meiner Augen Tränenflüssen
Ein Wasser auf dein Haupt zu gießen!

 


12 Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt (sopraan koor 1)

De sopraan geeft aan, dat ze, ondanks het naderende afscheid, dankbaar is dat Jezus' vlees en bloed blijft in symbolische vorm van het brood en de wijn.

Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt,
Daß Jesus von mir Abschied nimmt,
So macht mich doch sein Testament erfreut:
Mein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit,
Vermacht er mir in meine Hände.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Nicht böse können meinen,
So liebt er sie bis an das Ende.

 


19 O Schmerz! hier zittert das gequälte Herz (tenor koor 1 + koor 2)

In dit duo tussen tenor en koor spreekt de angst die Jezus voelt bij zijn naderende terechtstelling. Het koor speelt weer de rol van de gemeente.

O Schmerz!
Hier zittert das gequälte Herz;
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!

Koor: Was ist die Ursach aller solcher Plagen?

Der Richter führt ihn vor Gericht.
Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.

Koor: Ach! meine Sünden haben dich geschlagen;

Er leidet alle Höllenqualen,
Er soll vor fremden Raub bezahlen.

Koor: Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet
Was du erduldet.

Ach, könnte meine Liebe dir,
Mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
Vermindern oder helfen tragen,
Wie gerne blieb ich hier!

 


22 Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder (bas koor 2)

Jezus aanvaardt zijn lot: hij is bereid de beker des doods te drinken; de beker waarin de zonden van deze wereld gegoten zijn (die vreselijk stinken!), om te voldoen aan zijn's Vaders wensen.

Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder;
Dadurch erhebt er mich und alle
Von unserm Falle
Hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereit,
Den Kelch, des Todes Bitterkeit
Zu trinken,
In welchen Sünden dieser Welt
Gegossen sind und häßlich stinken,
Weil es dem lieben Gott gefällt.

 


34 Mein Jesu schweigt zu falschen Lügen stille (tenor koor 2)

In een commentaar op de handeling bezingt de tenor hoe voorbeeldig het gedrag van Christus is, wanneer hij geconfronteerd wordt met vooringenomen ondervragers:

Mein Jesus schweigt
Zu falschen Lügen stille,
Um uns damit zu zeigen,
Daß sein Erbarmens voller Wille
Vor uns zum Leiden sei geneigt,
Und daß wir in dergleichen Pein
Ihm sollen ähnlich sein
Und in Verfolgung stille schweigen.

 


48 Er hat uns alle wohlgetan (sopraan koor 1)

Als Pilatus ten einde raad vraagt "Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan?", zingt de sopraan:

Er hat uns alle wohlgetan
den Blinden gab er das Gesicht
die Lahmen macht' er gehend,
Er sagt' uns seines Vaters Wort
Er trieb der Teufel fort
Betrübte hat er aufgericht,
Er nam die Sünder auf und an
Sonst h
at mein Jesu nichts getan.

Let bij de laatste regel op de prachtige modulatie, die vertwijfeling uitdrukt.

 


51 Erbarm es Gott (alt koor 2)

In dit recitatief bezingt de alt het afgrijselijke beeld van de geseling van Jezus na zijn veroordeling. Hoe kunnen de beulen (Henker) zo'n jammerlijk schouwspel aanzien? Hun hart moet nog harder dan de martelpaal zelf zijn.

In de begeleiding zijn de zweepslagen te horen.

Erbarm es Gott! Hier steht der Heiland angebunden.
O, Geißelung, o Schlag, o Wunden!
Ihr Henker, haltet ein.
Erweichert euch der Seelen Schmerz, der Anblick solches Jammer nicht?
Ach ja! Ihr habt ein Herz, das muß der Martersäule gleich, und noch viel härter sein.
Erbarmt euch, haltet ein.

 


56 Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut (bas koor 1)

De bas geeft aan dat het het offer van het dragen van het kruis louterend voor de ziel is.

Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut
Zum Kreuz gezwungen sein;
Je mehr es unsrer Seele gut,
Je herber geht es ein.

 


59 Ach Golgotha (alt koor 1)

Diepbedroefd geeft de alt het onbegrijpelijke lot aan: de schepper van hemel en aarde is niet gegeven in beide te verkeren.

Ach Golgatha, unselges Golgatha!
Der Herr der Herrlichkeit muß schimpflich hier verderben
Der Segen und das Heil der Welt
Wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt.
Der Schöpfer Himmels und der Erden
Soll Erd und Luft entzogen werden.
Die Unschuld muß hier schuldig sterben,
Das gehet meiner Seele nah;
Ach Golgatha, unselges Golgatha!

 


64 Am Abend, da es kühle war (bas koor 1)

Met het beeld van de avond, en de serene rust die bij dat tijstip hoort, wordt de afloop van de verschrikkelijke gebeurtenissen aangegeven.Er klinkt in dit recitatief berusting door.

Am Abend, da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar;
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder
Und trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit! O Abendstunde!
Der Friedensschluß ist nun mit Gott gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kömmt zur Ruh,
Ach! liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames, o köstlichs Angedenken!

 


67 Nun ist der Herr zu Ruh gebracht (sopraan, alt, tenor, bas koor 1 + koor 2)

Uit dit laatste recitatief spreekt de volledige aanvaarding van het gebeurde. De solostemmen nemen elk afscheid, waarbij het koor afwisselt met "Mein Jesu, gute Nacht!". Ook in het koor neemt steeds een van de partijen het voortouw.

Bas: Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.

Koor: Mein Jesu, gute Nacht!

Tenor: Die Müh ist aus, die unsre Sünden ihm gemacht.

Koor: Mein Jesu, gute Nacht!

Alt: O selige Gebeine,
Seht, wie ich euch mit Buß und Reu beweine,
Daß euch mein Fall in solche Not gebracht!

Koor: Mein Jesu, gute Nacht!

Sopraan: Habt lebenslang
Vor euer Leiden tausend Dank,
Daß ihr mein Seelenheil so wert geacht'.

Koor: Mein Jesu, gute Nacht!

 


6 Buß und Reu (alt koor 1)

De relatie met het 'waterincident' is hier de Tropfen meiner Zähren in het middendeel van deze aria, die door de begeleiding in de fluiten als glinsterende druppels worden neergezet.

Buß und Reu
Knirscht das Sündenherz entzwei,
Daß die Tropfen meiner Zähren
Angenehme Spezerei,
Treuer Jesu, dir gebären.

 


8 Blute nur, du liebes Herz (sopraan koor 2)

In deze aria beklaagt de sopraan zich over het feit, dat een mensenkind zich tot zoiets laags als het verraden van een ander mens kan brengen. Let op het slangmotief* in de muziek: een lang, kronkelig fragment.

Blute nur, du liebes Herz!
Ach! ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Denn es ist zur Schlange worden.

mp08.mid
mp08.mid

* de slang: volgens bijbelse begrippen een verraderlijk beest, zie diens rol bij Adam en Eva.

 

 

 

3 Ich will dir mein Herze schenken (sopraan koor 1)

Uit deze aria spreekt de totale overgave:

Ich will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein!
Ich will mich in dir versenken;
Ist dir gleich die Welt zu klein,
Ei, so sollst du mir allein
Mehr als Welt und Himmel sein.

 

20 Ich will bei meinem Jesu wachen (tenor koor 1 + koor 2)

In dit duet tussen tenor en koor 2 wordt aangegeven dat het waken met Jezus de zonden kan doen inslapen. Zie ook de tegenstelling Trauren en Freuden, Bitter en Süße

Tenor: Ich will bei meinem Jesu wachen,

Koor: So schlafen unsre Sünden ein.

Tenor: Meinen Tod
Büßet seine Seelennot;
Sein Trauren machet mich voll Freuden.

Koor: Drum muß uns sein verdienstlich Leiden
Recht bitter und doch süße sein.

 


23 Gerne will ich mich bequemen (bas koor 2)

Het kruis en de beker aanvaard ik, net als mijn heiland.

Gerne will ich mich bequemen,
Kreuz und Becher anzunehmen,
Trink ich doch dem Heiland nach.
Denn sein Mund,
Der mit Milch und Honig fließet,
Hat den Grund
Und des Leidens herbe Schmach
Durch den ersten Trunk versüßet.

 


27a So ist mein Jesu nun gefangen (sopraan koor 1 + alt koor 1 + koor 2)

In deze aria treden sopraan en alt in duet op. Ze klagen, dat Jezus nu gevangegenomen is. Zelfs de maan kan het treurige schouwspel niet verdragen. Het koor vertolkt de aangegrepen menigte, die het niet goedkeurt, wat hier gebeurt: "Laat hem, stop, bind hem niet vast!". Tot drie keer toe klinkt deze oproep, met toenemende vertwijfeling.

Alt, sopraan: So ist mein Jesus nun gefangen.

Koor 2: Laßt ihn, haltet, bindet nicht!

Alt, sopraan: Mond und Licht
Ist vor Schmerzen untergangen,
Weil mein Jesus ist gefangen.

Koor 2: Laßt ihn, haltet, bindet nicht!

Alt, sopraan: Sie führen ihn, er ist gebunden.

Meteen hierna volgt het "Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden"

 


30 Ach, nun ist mein Jesu hin (alt 1 + koor 2)

De beginaria van het tweede deel is een beschouwing van de verlaten bruid, die haar bruidegom zoekt. Het koor zingt een tekst, die ontleend is aan het Hooglied.

Alt: Ach! nun ist mein Jesus hin!

Koor: Wo ist denn dein Freund hingegangen,
O du Schönste unter den Weibern?

Alt: Ist es möglich, kann ich schauen?

Koor: Wo hat sich dein Freund hingewandt?

Alt: Ach! mein Lamm in Tigerklauen,
Ach! wo ist mein Jesus hin?

Koor: So wollen wir mit dir ihn suchen.

Alt: Ach! was soll ich der Seele sagen,
Wenn sie mich wird ängstlich fragen?
Ach! wo ist mein Jesus hin?

 


35 Geduld (tenor koor 2)

Geduld!
Wenn mich falsche Zungen stechen.
Leid ich wider meine Schuld
Schimpf und Spott,
Ei, so mag der liebe Gott
Meines Herzens Unschuld rächen.

 


39 Erbarme dich (alt koor 1)

Hier wordt de aria niet voorafgegaan door een arioso (recitatief). Deze aria, een van de mooiste stukken van de Matthäus, sluit direct aan op het verdriet van Petrus, nadat hij moest ervaren, zijns ondanks, Jezus driemaal achter elkaar verloochend te hebben.

Erbarme dich,
Mein Gott, um meiner Zähren willen!
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor dir
Bitterlich.

 


42 Gebt mir meinen Jesum wieder (bas koor 2)

Deze aria vertolkt de spijt van Judas voor zijn verraad.

Gebt mir meinen Jesum wieder!
Seht, das Geld, den Mörderlohn,
Wirft euch der verlorne Sohn
Zu den Füßen nieder!

 


49 Aus Liebe will mein Heiland sterben (sopraan koor 1)

Dit is misschien wel de meest innige van alle aria's uit de Matthäus. Met lange golfbewegingen, slechts begeleid door een fluit en met ondersteuning van hobo da caccia's, zweeft de muziek door de ruimte.

Aus Liebe,
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiß er nichts.
Daß das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.

 


52 Können Tränen meiner Wangen (alt koor 2)

Een mildere stemming dan het voorgaande arioso kenmerkt deze aria.

Können Tränen meiner Wangen
Nichts erlangen,
O, so nehmt mein Herz hinein!
Aber laßt es bei den Fluten,
Wenn die Wunden milde bluten,
Auch die Opferschale sein!

 


57 Komm, süßes Kreuz (bas koor 1)

De moeizame, struikelende gang, die met het dragen van het kruis gepaard gaat, wordt in deze aria verbeeld door de gamba.

Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
So hilfst du mir es selber tragen.

 


60 Sehet, Jesu hat die Hand (alt koor 1 + koor 2)

De alt wijst op Jezus' uitgestrekte handen, die klaar staan om ons te ontvangen. De onwetende massa - het koor - moet hier expliciet op gewezen worden.

Sehet, Jesus hat die Hand,
Uns zu fassen, ausgespannt,
Kommt! - Wohin? - in Jesu Armen
Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen,
Suchet! - Wo? - in Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
Ihr verlass'nen Küchlein ihr,
Bleibet - Wo? - in Jesu Armen.

NB. Küchlein betekent: kindertjes

 


65 Mache dich, mein Herze, rein (bas koor 1)

Deze aria is als de gedachtengang van Jozef van Ariathea: door Jezus zelf te begraven zal hij altijd bij mij zijn.

Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süße Ruhe haben.
Welt, geh aus, laß Jesum ein!

 


3 Hertzliebster Jesu, was hast du verbrochen

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
Bist du geraten?

Joh. Crüger 1640, Joh. Heerman 1630

 


10 Ich bin's, ich sollte büßen

Ich bin's, ich sollte büßen,
An Händen und an Füßen
Gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel.

P. Gerhardt 1648, H. Isaac 1490

 


15 Erkenne mich, mein Hüter

Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Guts getan.
Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süßer Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust

P. Gerhardt 1656, H.L. Hassler 1601

 


17 Ich will hier bei dir stehen

Ich will hier bei dir stehen;
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.

P. Gerhardt 1656, H.L. Hassler 1601

 


25 Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

Joach. Magdeburg 1572

 


29 O mensch, bewein dein Sünd groß (slotkoor 1e deel)

Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt darbei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

Strassburg Psalmen 1526, Sebald Heyden 1526

 


32 Mir hat die Welt trüglich gericht

Mir hat die Welt trüglich gericht'
Mit Lügen und mit falschem G'dicht,
Viel Netz und heimlich Stricke.
Herr, nimm mein wahr in dieser G'fahr,
B'hüt mich für falschen Tücken!

Sethius Calvisius 1594, Adam Reusner 1533

 


37 Wer hat dich so geschlagen

Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht'?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder;
Von Missetaten weißt du nicht.

P. Gerhardt 1656, H. Isaac 1490

 


40 Bin ich gleich von dir gewichen

Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein' Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld;
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets in mir befinde.

Joh. Schop 1642, Joh. Rist 1642

 


44 Befiehl du deine Wege

Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt
Der allertreusten Pflege
Des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.

P. Gerhardt 1656, H.L. Hassler 1601

 


46 Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe,
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.

Joh. Crüger 1640, Joh. Heeremann 1630

 


54 O Haupt voll Blut und Wunden

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron,
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret,
Gegrüßet seist du mir!

P. Gerhardt 1656, H.L. Hassler 1601

 


62 Wenn ich einmal soll scheiden

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!

P. Gerhardt 1656, H.L. Hassler 1601

 


De Turbae (Volkskoren)

 


Voor koor 1 en 2 in polyfonie, tenzij anders aangegeven

4b Ja nicht auf das Fest

De priesters en oudsten spannen samen tegen Jezus, maar spreken af niets te doen tijdens het paasfeest, om te voorkomen dat het volk in opstand zou komen.

"Ja nicht auf das Fest, auf daß nicht ein Aufruhr werde im
Volk."

 


4d Wozu dienet dieser Unrat (koor 1)

De discipelen zijn geïrriteerd door een dienares van Simon, die Jezus zalft. Dit is een symbool voor Jezus naderende einde. Ze vinden het maar zonde:

"Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser hie mögen teuer
verkauft und den Armen gegeben werden."

In zijn reactie merkt Jezus droogjes op dat de kostbare stof goed besteed is, want

"Ihr habet allezeit Armen bei euch; mich aber habt ihr nicht allezeit."

 


9e Herr, bin ich's

Als Jezus dat een van degene, die aan het laatste avondmaal deelnemen, hem zal verraden, zingt koor 1 verschrikt:

"Herr, bin ich's, bin ich's?"

Let op het gebruik van de polyfonie: alle stemmen zingen deze zin driemaal, behalve de bassen (tweemaal). Dat wil zeggen dat elf van de twaalf discipelen de vraag stellen. De twaalfde, Judas (een bas), durft het niet aan om naar de bekende weg te vragen.

Let ook op de mooie overgang naar het opvolgende koraal: Ich bin's, ich sollte büßen. Dit is eigenlijk de - onuitgesproken - bekentenis van Judas.

 


27b Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden

Na de gevangenneming van Jezus protesteert de natuur met een onweer. In deze zeer effectvol gecomponeerde fuga verbeelden de her en der uit het koor opstijgende "Blitze!" de bliksems, terwijl een langgerekt "Do-o-o-o-nner!" uit de bassen de rollende donder voorstelt. De dubbele kooropstelling versterkt het effect, omdat zowel bliksem als donder uit alle richtingen komen.

Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?

In het tweede deel, na een moment van dreigende stilte, klinken stevige verwensingen:

Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle,
Zertrümmle, verderbe, verschlinge, zerschelle
Mit plötzlicher Wut
Den falschen Verräter, das mördrische Blut!

 


36b Er ist des Todes schuldig!

Het volk is opgehitst door de hogepriester, en veroordeelt Jezus:

"Er ist des Todes schuldig!"

 


36d Weissage uns Christe, wer ist's der dich schlug?

Het volk is door het dolle heen, en belaagt Christus. Ze bespuwen en stompen hem. Enkelen slaan hem in zijn gezicht en dagen hem uit: "Profeteer ons, Christus, wie is degene die je slaat?"

"Weissage uns, Christe, wer ist's, der dich schlug?"

 


38b Wahrlich, du bist auch einer von denen (koor 2)

Petrus is de horde gevolgd en zit buiten het paleis van de hogepriester Kaifas. Hij wordt keer op keer herkend door diens dienaren. Steeds ontkent hij Jezus te kennen. Het koor representeert de inmiddels aangegroeide menigte, die hem zeggen:

"Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich."

Ten derde male ontkent Petrus, waarop - zoals Jezus al voorspelde - de haan kraait.

 


41b Was gehet uns das an

Wanneer Judas spijt krijgt van zijn verraad, brengt hij de dertig zilverlingen terug naar de hogepriester en oudsten. Die zijn niet onder de indruk van zijn spijt en zingen:

"Was gehet uns das an, da siehe du zu!" (Wat gaat ons dat aan, dat is jouw verantwoordelijkheid)

 


45b Laß ihn kreuzigen

Pilatus ziet weinig in de vervolging van Jezus. Hij biedt aan om - ter gelegenheid van het paasfeest - een gevangene vrij te laten. Hij laat het volk de keuze tussen Jezus en Barabas, een moordenaar. Desgevraagd roept het volk massaal "Barabas!". Als Pilatus dan min of meer wanhopig vraagt wat hij dan wel met Jezus moet doen, krijst het volk:

"Laß ihn kreuzigen!".

 


50b Laß ihn kreuzigen

Na het intermezzo van recitatief en aria is de rust nog niet weergekeerd, want het volk eist nogmaals Jezus' kruisiging.

 


50d Sein Blut komme über uns und unsre Kinder

Pilatus ziet dat hij de zaak niet meer in de hand heeft, en dat het alleen maar erger kan worden als hij blijft tegensputteren. Hij wast in het openbaar zijn handen en zegt:

"Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu!".

Daarop roept het volk, steeds maar herhaald, als om opeenvolgende generaties met deze vloek op te zadelen:

"Sein Blut komme über uns und unsere Kinder."

Hierna rest Pilatus niets anders dan Barabas vrij te laten en Jezus gevangen te laten nemen, ter kruisiging.

 


53b Gegrüßet seist du

De soldaten amuseren zich nog wat met Jezus. Ze trekken hem een purperen mantel aan, zetten hem een doornenkroon op het hoofd en geven hem een stok in de hand. Dan buigen zij en zingen:

"Gegrüßet, gegrüßet seist du, gegrüßet seist du, Jüdenkönig!"

Het vennijn zit in de manier, waarop Jüdenkönig wordt uitgesproken.

 


58b Der du den Tempel Gottes zerbrichst

Wanneer Jezus eenmaal gekruisigd is, zeggen de omstanders hoofdschuddend:

"Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn in dreien Tagen!
Bist du Gottes Sohn, hilf dirselber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz."

Let bij steig herab op de dalende toonreeksen, waarmee Bach het afstappen verbeeldt.

 


58d Andern hat er geholfen

Ook de hogepriesters en oudsten spotten:

Andern hat er geholfen, und kann ihm selber nicht helfen.
Ist er der Konig Israel, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben.
Er hat Gott vertrauet, die erlöse ihn, lüstets ihn;
Denn er hat gesagt: ich bin Gottes Sohn.

 


61b Der rufet den Elias (koor 1)

Als Jezus in zijn zwaarste uur uitroept: Eli, eli, lama, lama absabtami (mijn God, waarom hebt U mij verlaten), verstaan de omstanders dat verkeerd en zeggen:

"Der rufet dem Elias!"

 


61d Halt! Laß sehen (koor 2)

Iemand geeft Jezus, uit medelijden, een spons gedrenkt in azijn, maar anderen in het publiek roepen:

"Halt, halt, laß sehen, ob Elias komme und ihm helfe?"

 


63b Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen

Na het natuurgeweld, dat volgt op het sterven van Christus, zijn de soldaten zeer onder de indruk, en zeggen:

"Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen."

Dit korte zinnetje wordt op een indrukwekkende manier, door beide koren, gezongen. Het is voor velen een van de hoogtepunten van deze Matthäus.

 


66b Herr, wir haben gedacht

Na de begafenis van Jezus gaan de hogepriesters en farizeeërs naar Pilatus en spreken hun angst uit dat de discipelen er met het lijk van Jezus vandoor gaan. Hij had immers voorspeld, dat hij na drie dagen zou verrijzen? Daarmee zou deze voorspelling bewaarheid zijn. Dat bedrog zou nog erger zijn dan de hele voorgeschiedenis.

"Herr, wir haben gedacht, daß dieser Verführer sprach, da er
noch lebete: Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen.
Darum befiehl, daß man das Grab verwahre bis an den
dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen
ihn und sagen zu dem Volk: Er ist auferstanden von den
Toten, und werde der letzte Betrug ärger denn der erste!"

Let op de meesterlijke manier, waarop Pilatus, al het gedoe zat, ze hun zin geeft.

 


Openingskoor

In het openingskoor vragen de "dochters van Zion", gerepresenteerd door koor 1, aan de gelovigen, gerepresenteerd door koor 2, om uit te zien naar Christus (den Bräutigam), die geduldig als een lam het kruis draagt, en daarmee boet voor onze zonden. De vragen, gesteld door koor 2 zijn hieronder vet gedrukt.

In deze melodie is het koraal "O Lamm Gottes, unschuldig" verwerkt. Het wordt uitgevoerd door de "soprani in ripieno". De ijle jongensstemmen komen als uit de hemel tot ons. Hieronder is deze partij recht afgedrukt.

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
Sehet - Wen? - den Bräutigam,
Seht ihn - Wie? - als wie ein Lamm!

O Lamm Gottes, unschuldig
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,

Sehet, - Was? - seht die Geduld,

Allzeit erfunden geduldig,
Wiewohl du warest verachtet.

Seht - Wohin? - auf unsre Schuld;

All Sünd hast du getragen,
Sonst müßten wir verzagen.

Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen!
Erbarm dich unser, o Jesu !

Joh. Spangenberg 1545, Nic. Decius 1531

 


Slotkoor 1e deel

In dit slotkoor, net als in de koralen, zijn de beide koren 1 en 2 gelijk behandeld. Wel is er een aparte rol voor de sopranen, samen met de jongenssopranen. Zij zingen de tekst op een koraalmelodie, die als van een engelenkoor boven de andere stemmen hangt.

O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt darbei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

Strassburg Psalmen 1526, Sebald Heyden 1526

 


Slotkoor 2e deel

Dit slotkoor is de indrukwekkende afsluiting van de Matthäus Passion. Qua structuur is het een aria in da capo vorm (A - B - A)

Let op het alterneren van het Ruhe sanfte, sanfte ruh! tussen de twee koren, en het verschil tussen piano en forte hier. Deze aria is een van de weinige plekken waar Bach dynamische voorschriften heeft gegeven. Zo ook de regel "Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein", waar het dichtvallen van de ogen met een pianissimo gepaard gaat.

Wir setzen uns mit Tränen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh!

Ruht, ihr ausgesognen Glieder!
Euer Grab und Leichenstein
Soll dem ängstlichen Gewissen
Ein bequemes Ruhekissen
Und der Seelen Ruhstatt sein.
Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.

Wir setzen uns mit Tränen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh!

 


Matthäus Passion Chronologisch

 


Deze weergave biedt een optimaal zicht op de handeling. De basiseenheid is een deel evangelie, zoals verteld door de evangelist (met de bijbehorende personages), gevolgd door een of meer van de volgende elementen: arioso, aria of koraal.

Deze elementen (arioso, aria of koraal) zijn als referentie opgenomen. Om na een excursie naar een van deze elementen weer terug te komen naar dit scherm, kunt U een keuze maken uit de menu's links, of de Back-knop drukken.

 


2. Evangelist

Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern:

Jezus

Ihr wisset, daß nach zweien Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, daß er gekreuziget werde.

überantwortet = overgeleverd

3. Koraal Herzliebster Jesu

 


4a. Evangelist

Da versammleten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters,der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesum mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber:

4b. Koor 1 en 2

Ja nicht auf das Fest, auf daß nicht ein Aufruhr werde im Volk.

4c. Evangelist

Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goß es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen:

4d. Discipelen (koor 1)

Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft und den Armen gegeben werden.

4e. Evangelist

Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:

Jezus

Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Daß sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, daß man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch Wo dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.

5. Recitativo: Du lieber Heiland du (alt)

6. Aria: Buß und Reu

 


7. Evangelist

Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas Ischarioth, zu den Hohenpriestern und sprach:

Judas

Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten.

Evangelist

Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, daß er ihn verriete.

8. Aria Blute nur (sopraan)

 


9a. Evangelist

Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:

9b. Discipelen (Koor 1)

Wo willst du, daß wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen?

9c. Evangelist

Er sprach:

Jezus

Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister laßt dir sagen: Meine Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern.

Evangelist

Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er:

Jezus

Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.

Evangelist

Und sie wurden sehr betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm:

9e. Discipelen (Koor 1)

Herr, bin ich's?

10. Koraal Ich bin's

 


11. Evangelist

Er antwortete und sprach:

Jezus

Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von ihm geschrieben stehet; doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, daß derselbige Mensch noch nie geboren wäre.

Evangelist

Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach:

Judas

Bin ich's, Rabbi?

Evangelist

Er sprach zu ihm:

Jezus

Du sagest's.

Evangelist

Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach:

Jezus

Nehmet, esset, das ist mein Leib.

Evangelist

Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach:

Jezus

Trinket alle daraus; das ist mein Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an 'nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.

12. Recitatief: Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt

13. Aria: Ich will dir mein Herze schenken,

 
14. Evangelist

Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen:

Jezus

In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es stehet geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläam.

15. Koraal: Erkenne mich, mein Hüter

 


16. Evangelist

Petrus aber antwortete und sprach zu ihm:

Petrus

Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern.

Evangelist

Jesus sprach zu ihm:

Jezus

Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnen.

Evangelist

Petrus sprach zu ihm:

Petrus

Und wenn ich mit dir sterben müßte, so will ich dich nicht verleugnen.

Evangelist

Desgleichen sagten auch alle Jünger.

17. Koraal: Ich will hier bei dir stehen.

 


18. Evangelist

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern:

Jezus

Setzet euch hie, bis daß ich dort hingehe und bete.

Evangelist

Und nahm zu sich Petrum und die zween Söhne Zebedäi und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen:

Jezus

Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hie und wachet mit mir.

19. Recitatief: O Schmerz (tenor)

20. Aria: Ich will bei meinem Jesu wachen.

 


21. Evangelist

Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach:

Jezus

Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir; doch nicht wie ich will, sondern wie du willt.

22. Recitativo: Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder (bas)

23. Aria: Gerne will ich mich bequemen

 


24. Evangelist

Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen:

Jezus

Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Evangelist

Zum andernmal ging er hin, betete und sprach:

Jezus

Mein Vater, ist's nicht möglich, daß dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.

25. Koraal: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit.

 


26. Evangelist

Und er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermal hin und betete zum drittenmal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen:

Jezus

Ach! wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hie, daß des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen; siehe, er ist da, der mich verrät.

Evangelist

Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwerten und mit Stangen von den Hohenpriestern und Altesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt:

»Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet!«

Und alsbald trat er zu Jesu und sprach:

Judas

Gegrüßet seist du, Rabbi!

Evangelist

Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm:

Jezus

Mein Freund, warum bist du kommen?

Evangelist

Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn.

27a. Aria: So ist mein Jesus nun gefangen (alt, sopraan, koor 2)

27b. Koor 1 & 2: Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden.

 


28. Evangelist

Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm:

Jezus

Stecke dein Schwert an seinen Ort; denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, daß ich nicht könnte meinen Vater bitten, daß er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muß also gehen.

Evangelist

Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen:

Jezus

Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen, mich zu fahen; bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, daß erfüllet würden die Schriften

Evangelist

Da verließen ihn alle Jünger und flohen.

29. Koraal: Mensch, bewein dein Sünde groß.

 


31. Evangelist

Die aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammlet hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne bis in den Palast des Hohenpriesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf daß er sähe, wo es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf daß sie ihn töteten, und funden keines.

32. Koraal: Mir hat die Welt trüglich gericht'

 


33. Evangelist

Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, funden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zween falsche Zeugen und sprachen:

Valse getuigen (Alt, Tenor)

Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen denselben bauen.

Evangelist

Und der Hohepriester stund auf und sprach zu ihm:

Hogepriester

Antwortest du nichts zu dem, das diese wider dich zeugen?

Evangelist

Aber Jesus schwieg stille.

34. Recitativo: Mein Jesus schweigt

35. Aria: Geduld!

 


36a. Evangelist

Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm:

Hogepriester

Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes?

Evangelist

Jesus sprach zu ihm:

Jezus

Du sagest's. Doch sage ich euch: Von nun an wird's geschehen, daß ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels.

Evangelist

Da zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach:

Hogepriester

Er hat Gott gelästert; was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, itzt habt ihr seine Gotteslästerung gehöret. Was dünket euch?

Evangelist

Sie antworteten und sprachen:

36b. Koor 1 & 2

Er ist des Todes schuldig!

36c.Evangelist

Da speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:

36d. Koor 1 & 2

Weissage uns, Christe, wer ist's, der dich schlug?

37. Koraal: Wer hat dich so geschlagen

 


38a. Evangelist

Petrus aber saß draußen im Palast; und es trat zu ihm eine Magd und sprach:

Dienstmaagd 1

Und du warest auch mit dem Jesu aus Galiläa.

Evangelist

Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach:

Petrus

Ich weiß nicht, was du sagest.

Evangelist

Als er aber zur Tür hinausging, sahe ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren:

Dienstmaagd 2

Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermal und schwur dazu:

Petrus

Ich kenne des Menschen nicht.

Evangelist

Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro:

38b. Omstanders (koor 2)

Wahrlich, du bist auch einer von denen; denn deine Sprache
verrät dich.

38c. Evangelist

Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören:

Petrus

Ich kenne des Menschen nicht.

Evangelist

Und alsbald krähete der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und weinete bitterlich.

39. Aria: Erbarme dich (alt)

40. Koraal: Bin ich gleich von dir gewichen

 


41a. Evangelist

Des Morgens aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, daß sie ihn töteten. Und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, daß er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte herwieder die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten und sprach:

Judas

Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut verraten habe.

Evangelist

Sie sprachen:

41b. Hogepriesters (koor 1 & 2)

Was gehet uns das an? Da siehe du zu!

41c. Evangelist

Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen:

Hogepriester I en 2

Es taugt nicht, daß wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld.

42. Aria: Gebt mir meinen Jesum wieder (bas)

 


43. Evangelist

Sie hielten aber einen Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht:

»Sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat.«

Jesus aber stund vor dem Landpfleger; und der Landpfleger fragte ihn und sprach:

Pilatus

Bist du der Jüden König?

Evangelist

Jesus aber sprach zu ihm:

Jezus

Du sagest's.

Evangelist

Und da er verklagt war von den Hohenpriestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus

Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen?

Evangelist

Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, daß sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.

44. Koraal: Befiehl du deine Wege

 


45a. Evangelist

Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barrabas. Und da sie versammlet waren, sprach Pilatus zu ihnen:

Pilatus

Welchen wollet ihr, daß ich euch losgebe? Barrabam oder Jesum, von dem gesaget wird, er sei Christus?

Evangelist

Denn er wußte wohl, daß sie ihn aus Neid über-antwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen:

Echtgenote Pilatus

Habe du nichts zu schien mit diesem Gerechten; ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen!

Evangelist

Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, daß sie um Barrabas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen:

Pilatus

Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll losgeben?

Evangelist

Sie sprachen:

Volk (koor 1 & 2)

Barrabam!

Evangelist

Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus

Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus?

Evangelist

Sie sprachen alle:

45b. Volk (koor 1 & 2)

Laß ihn kreuzigen!

46. Koraal: Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe

 


47. Evangelist

Der Landpfleger sagte:

Pilatus

Was hat er denn Übels getan?

48. Recitativo: Er hat uns allen wohlgetan (sopraan)

49. Aria: Aus Liebe

 


50a. Evangelist

Sie schrieen aber noch mehr und sprachen:

50b. Volk (koor 1 & 2)

Laß ihn kreuzigen!

50c. Evangelist

Da aber Pilatus sahe, daß er nichts schaffete, sondern daß ein viel großer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach:

Pilatus

Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu.

Evangelist

Da antwortete das ganze Volk und sprach:

50d. Volk (koor 1 & 2)

Sein Blut komme über uns und unsre Kinder.

50e. Evangelist

Da gab er ihnen Barrabam los; aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihn, daß er gekreuziget würde.

51. Recitativo: Erbarm es Gott (alt)

52. Aria: Können Tränen meiner Wangen

 


53a. Evangelist

Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammleten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen:

53b. Soldaten (koor 1 & 2)

Gegrüßet seist du, Jüdenkönig!

53c. Evangelist

Und speieten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.

54. Koraal: O Haupt voll Blut und Wunden

 


55. Evangelist

Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, daß sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den zwungen sie, daß er ihm sein Kreuz trug.

56. Recitativo: Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut (bas)

57. Aria: Komm, süßes Kreuz

 


58a. Evangelist

Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet; und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten: »Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.« Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: »Dies ist Jesus, der Jüden König.« Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:

58b. Omstanders (koor 1 & 2)

Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber! Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!

58c. Evangelist

Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:

58d. Schriftgeleerden en oudsten (koor 1 & 2)

Andern hat er geholfen und kann ihm selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, der erlöse ihn nun, lüstet's ihn; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.

58e.Evangelist

Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren.

59. Recitativo: Ach Golgatha (alt)

60. Aria: Sehet, Jesus hat die Hand

 


61a. Evangelist

Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut und sprach:

Jezus

Eli, Eli, lama asabthani?

Evangelist

Das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da stunden, da sie das höreten, sprachen sie:

61b. Omstanders (koor 1)

Der rufet dem Elias!

61c. Evangelist

Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die andern aber sprachen:

61d. Omstanders (koor 2)

Halt! laß sehen, ob Elias komme und ihm helfe?

61e. Evangelist

Aber Jesus schriee abermal laut und verschied.

62. Koraal: Wenn ich einmal soll scheiden

 


63a. Evangelist

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen:

63b. Soldaten (koor 1& 2)

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

63c. Evangelist

Und es waren viel Weiber da, die von ferne zusahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jacobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedäi. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war, der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.

64. Recitativo: Am Abend, da es kühle war (bas)

65. Aria: Mache dich, mein Herze, rein

 


66a. Evangelist

Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigen neu Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen:

66b. Hogepriestes en Farizeeers (koor 1 & 2)

Herr, wir haben gedacht, daß dieser Verführer sprach, da er noch lebete: Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen. Darum befiehl, daß man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zu dem Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger denn der erste!

66c. Evangelist

Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus

Da habt ihr die Hüter; gehet hin und verwahret's, wie ihr's wisset!

Evangelist

Sie gingen hin und verwahreten das Grab mit Hütern und
versiegelten den Stein.

67. Recitativo: Nun ist der Herr zur Ruh gebracht (bas, tenor, alt, sopraan, koor)